2023-04-21STEAM კლუბის ხელმძღვანელი / მასწავლებელი - მარინე ღვედაშვილი

სკოლა - ქვემო ქართლი, ქ. ბოლნისი, სულხან საბა ორბელიანის სახელობის №1 საჯარო სკოლა

საგანი/საგნები - მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია

კლასი - VIII

თემის დასახელება - STEAM - ნებისმიერი სივრცული ფიგურის მასის, მოცულობის და სიმკვრივის დადგენა

მოსწავლეთა რაოდენობა - 10

განხორციელების დრო - 2 კვირა

შეფასება - განმავითარებელი, გაგება - გამოყენების დონეზე

თემის შინაარსი და აქტუალობა

მოსწავლეები შეისწავლიან და დაადგენენ ისეთი არასტანდარტული სივრცული ფიგურების მასას, მოცულობასა და სიმკვრივეს, რომელთა გამოთვლა მათემატიკური ფორმულებით ვერ ხერხდება და დადგენა შეუძლებლად მიგვაჩნია. ასეთი ფიგურების მოცულობის დადგენისთვის არსებობს მეთოდი, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში არქიმედემ აღმოაჩინა.

პროექტის თემა ძალიან აქტუალურია დღევანდელი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, ვინაიდან სკოლებში შემოდის STEAM პროექტებით სწავლება და სწავლის ახალი ინოვაციური მიდგომა მოსწავლეებისთვის იქნება მოტივაცია შემდგომი განვითარებისთვის.

განსავითარებელი უნარ-ჩვევები

 1. ახალი იდეების განვითარება, განხორციელება და სხვებისთვის გაზიარება;
 2. საღი მსჯელობა და აღქმა;
 3. მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად;
 4. ინფორმაციის კლასიფიკაცია, ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად;
 5. იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა ელექტრული წრედებისა და კოდირების ფორმით;
 6. ელექტრულ წრედებსა და პროგრამებთან მუშაობის უნარის განვითარება და დემონსტრირება;
 7. პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში;
 8. ციფრული ტექნოლოგიების და კომუნიკაციის ინსტრუმენტების გამოყენება ინფორმაციის დასამუშავებლად;
 9. პროგრამა Arduino-ზე - მუშაობის გამოცდილება.
პროექტის სასწავლო მიზნები, სწავლის შედეგები

მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მათემატიკის, თვითგანვითარების და დამოუკიდებელი მუშაობის მიზნით.

ამ პროექტის საშუალებით მოსწავლეები მიიღებენ ელექტრულ წრედებზე მუშაობისა და C++ პროგრამულ ენაზე დაწერილ პროგრამებთან მუშაობის პრაქტიკას და უნარჩვევას. აღნიშნული მასალის შექმნა მოსწავლეებს განუვითარებს მაღალ სააზროვნო, შეფასების, ანალიზის, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების, თვითშეფასების უნარებს. ბოლოს და ბოლოს შექმნიან პროდუქტს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 1. თავად შექმნის ნებისმიერ სივრცულ ფიგურას და მის წყალში მოთავსებისას, გადმოღვრილი წყლის საშუალებით დაადგენს ფიგურის მასას, მოცულობას და სიმკვრივეს;
 2. ეკრანზე მიღებული შედეგების მნიშვნელობები ესმის სრულად;
 3. შეუძლია ელექტრული წრედის შექმნა და ფლობს ინფორმაციას საჭირო ინსტრუმენტებზე;
 4. შეუძლია სენსორულ ხელსაწყოზე მუშაობა და შედეგის ნახვა;
 5. შეუძლია tinkercard.com ზე პროექტით განსაზღვრული ელექტრული წრედის დამოუკიდებლად გაკეთება;
 6. შეუძლია პროგრამა Arduino-ს გამოყენება და დაწერილი პროგრამის დემონსტრირება.
საბაზო უნარ-ჩვევები
 1. მასის, მოცულობის და სიმკვრივის ფორმულები და დადგენის წესები;
 2. ელექრული წრედების გაანალიზების და შეფასების უნარი;
 3. მედია საშუალებების გამოყენება, ანალიზი და შეფასების უნარი;
 4. ისტ ტექნოლიების ფლობა;
 5. და ბოლოს STEAM პროექტის პრეზენტაციის წარდგენის უნარი.
სასწავლო პროცედურები

I ეტაპი - პროექტის გაცნობა

თავდაპირველად მოსწავლეებს ვაცნობ პროექტის თემას, გონებრივი იერიშის საშუალებით ვარკვევ რა ინფორმაციას ფლობენ მოსწავლეები STEAM პროექტებთან დაკავშირებით და მისი პრაქტიკაში გამოყენების შესახებ, მათ მოსაზრებებს ვაფიქსირებ დაფაზე, შემდეგ განვიხილავთ რამდენიმე STEAM პროექტს და ფოკუს-ჯგუფის მეთოდის გამოყენებით ვჯერდებით, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მსგავსი პროექტის გაკეთება, ვიხილავთ წარმოდგენილ პროექტებს და ვირჩევთ პროექტს - დახრილობის კუთხის გაზომვა.

დეტალურად ვუხსნი, რომ ამ პროექტის განხორციელებისთვის საჭიროა:

 1. მე - მასწავლებელი ვფლობდე საკმარის ცოდნას;
 2. და ჯგუფური მუშაობით ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდეთ პროექტის შედეგზე.

II ეტაპი - პროექტის პროცესის მიმდინარეობა:

უპირველეს ყოვლისა ვუხსნი მოსწავლეებს რომ უნდა იმუშავონ ჯგუფურად და ერთობლივი მუშაობით მიაღწიონ შედეგს.

მოსწავლეები შექმნიან პროექტისთვის საჭირო ელექრულ წრედებს, გაარჩევენ და გაანალიზებენ საჭირო პროგრამულ ჩანაწერებს (მარტივ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ, რადგან კლუბში გავაკეთეთ რამდენიმე წრედი და პროგრამა tinkercard.com ზე). თანდათან ეჩვევიან პროგრამასთან მუშაობას;

მუშაობის პროცესში ვაკვირდები მოსწავლეებს, ვაძლევ შესაბამის მითითებს და პროგრამულ უზრუნველყოფას.

III ეტაპი - დასკვნითი ნაწილი

პროექტის დასასრულს მზად გვექნება პროდუქტი: ნებისმიერი სივრცული ფიგურის მასის, მოცულობის და სიმკვრივის საზომი ხელსაწყო, სადაც ყოველგვარი ცვლილება აისახება ეკრანზე.

შედეგი

შექმნილი პროდუქტით მონაწილეობას მივიღებთ STEAM პროექტების გამოფენა - კონფერენციაზე და წარვადგენთ პრეზენტაციას.

გამოფენა - კონფერენცია ჩატარდება 2023 წლის ივლისში.

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04