2021-06-12მოკლედ ჩემს შესახებ - CV


მათემატიკა ყველაზე უმოკლესი გზაა დამოუკიდებელი აზროვნებისაკენ.

ლეონარდო და ვინჩი


ჩემი აზრით სწორედ ახალი სკოლის მოდელი გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მოსწავლემ იპოვოს უმოკლესი გზა დამოუკიდებელი აზროვნებისკენ. კომპლექსური დავალება გვაძლევს საშუალებას მოსწავლეს შევთავაზოთ პრობლემა და მოვითხოვოთ მისგან მისი გადაჭრის გზები, მივცეთ სრული თავისუფლება.

კომპლექსური დავალება მეათე კლასში, თემა - ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები სამკუთხედში.

თემის დასაწყისშივე მოსწავლეებს მივაწოდე ინფორმაცია იმის შესახებ რომ თემას დავასრულებდით კომპლექსური დავალებით. მოსწავლეებს ბილეთების სახით მივაწოდე გასამეორებელი მასალა მეშვიდე კლასიდან მეათე კლასის ჩათვლით, ყველაფერი სამკუთხედების შესახებ, ზოგს თითო საკითხი ზოგს სამი საკითხი გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით. ბილეთზე საკითხს მითითებული ჰქონდა კლასი და გვერდი. გაკვეთილის შემდეგ მოსწავლეები სკოლის ბიბლიოთეკას ეწვივნენ და სახელმძღვანელოები გამოიტანეს.

კომპლექსური დავალების შესრულება შედგება სამი ეტაპისგან:

I ეტაპი - წინარე საჭირო ცოდნის გამეორება. მთელი თემის შესწავლის მსვლელობის დროს, ყოველი გაკვეთილის ბოლოს ვიტოვებდი 10-15 წუთს, გამოდიოდა ერთი ან ორი მოსწავლე დაფასთან და წარადგენდა შეხვედრილ საკითხს. ყველა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა, თითოეულმა მოამზადა საკითხი და მახსოვს შეკითხვა მოსწავლისგან - ასეთი სახის საკითხებს კიდევ როდის მოგვცემ სასწავლებლადო. გახალისდნენ რადგან საკითხები იყო დაბალი კლასის მასალიდან და მათთვის ადვილად გასააზრებელი, ბოლოს ყველამ სათითაოდ თავისი საკითხი შეასრულა წერილობით და გამომიგზავნა. კარგმა მოსწავლეებმა წარადგინეს შედარებით რთული სამ-სამი საკითხი და მათ ყველა გასამეორებელი მასალა 7-10 კლასებიდან ვორდის ფაილში დაწერეს და გამომიგზავნეს.


II ეტაპი, ქვიზი - შემაჯამებელი - შემაჯამებელი დავალება დახურულ სივრცეშია, მისი ნახვა შეუძლია მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს. მუშაობის პრინციპი ასეთია - თითოეულ შემაჯამებელში არის 20-25 დავალება და პროგრამული შერჩევის გზით მოსწავლეს ეძლევა 10 დავალება, აქედან 7 ერთქულიანი, 2 ორქულიანი და 1 სამქულიანი. პროგრამას შეფასება გამოჰყავს და მოსწავლე მაშინვე იგებს მიღებულ ნიშანს.


III ეტაპი - კომპლექსური დავალების წარდგენა. თავი: "ტრიგონომეტრიული თანაფარდოებები სამკუთხედში" - შესწავლის შემდეგ 19 აპრილს წარვადგინე ცნობილი ამოცანა, (წყარო el.ge) - "წრიული ობიექტის ფართობი", თუმცა ჩემ მიერ შეცვლილი -
კომპლექსური დავალების ბარათი

IV ეტაპი - მოსწავლე თუ გავა პრესტრუქტურულ დონეზე განმავითარებელი შეფასების შემდეგ დაიწყებს დავალების შესრულებას თავიდან.

მინდა ავღნიშნო რომ 19 აპრილიდან სკოლა გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე და წარდგენა გავაკეთე თიმში, ხოლო კომპლექსური დავალების ბარათი განვათავსე ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

კომპლექსური დავალების შესრულებისას ჰქონდათ საკუთარი სურვილით დავალების ინტერპრეტაციის საშუალება.

ჩემდა გასაკვირად საოცარი ინტერპრეტაცია შემომთავაზეს ბავშვებმა.


შეფასების რუბრიკა - სოლო ტაქსონომია

კრიტერიუმები ბრტყელი ფიგურები და მათი ზომები
აბსტრაქტული დონე
მოსწავლეს სიღრმისეულად აქვს გააზრებული საკითხის არსი / არსობრივი მახასიათებლები, რაც მას ამ ცოდნის განზოგადებისა და მისი დეკონტექსტუალიზების/სხვა მსგავს მაგალითებთან შედარების საშუალებას აძლევს. უკავშირებს განსახილველ საკითხს საკუთარ პირად გამოცდილებას.
 • მოსწავლეს შიუძლია რეალურ ცხოვრებაში წამოჭრილი პრობლემის გაანალიზება;
 • მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ზომების აღება და გამოთვლა ფორმულების დახმარებით;
 • სამკუთხედში ტრიგონომეტრიული თანაფარდობების სწორად გამოყენება და ლოგიკური მსჯელობა;
 • გეომეტრიული პრინციპების ცოდნის გამოყენებით გეომეტრიული ფიგურებისა და მისი ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება;
 • მოსწავლეს შეუძლია ფინანსური ანგარიში რეალური პრობლემის გათვალისწინებით;
 • მოსწავლეს შეუძლია იფიქროს, გამოთქვას მოსაზრება ან ჩამოაყალიბოს ჰიპოთეზა შესრულებული დავალების მიხედვით.
მიმართებითი დონე
მოსწავლეს ესმის განსახილველი საკითხის არსი; ხედავს ურთიერთმიმართებებს საკითხთან დაკავშირებულ არსებით სტრუქტურულ ერთეულებს შორის.
 • მოსწავლეს შიუძლია რეალურ ცხოვრებაში წამოჭრილი პრობლემის გაანალიზება;
 • მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ზომების აღება და გამოთვლა ფორმულების დახმარებით;
 • სამკუთხედში ტრიგონომეტრიული თანაფარდობების სწორად გამოყენება;
 • გეომეტრიული პრინციპების ცოდნის გამოყენებით გეომეტრიული ფიგურებისა და მისი ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება;
 • მოსწავლეს შეუძლია ფინანსური ანგარიში რეალური პრობლემის გათვალისწინებით.
მულტისტრუქტურული დონე
მოსწავლეს აქვს მხოლოდ რამდენიმე, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი, უსისტემო ასოციაცია/წარმოდგენა განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.
 • მოსწავლეს შიუძლია რეალურ ცხოვრებაში წამოჭრილი პრობლემის გაანალიზება;
 • მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ზომების აღება და გამოთვლა ფორმულების დახმარებით;
 • უჭირს სამკუთხედში ტრიგონომეტრიული თანაფარდობების სწორად გამოყენება;
 • გეომეტრიული პრინციპების ცოდნის გამოყენებით გეომეტრიული ფიგურებისა და მისი ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება;
 • მოსწავლეს შეუძლია ნაწილობრივ ფინანსური ანგარიში რეალური პრობლემის გათვალისწინებით.
უნისტრუქტურული დონე
მოსწავლეს აქვს მხოლოდ ერთი არასტრუქტურირებული ასოციაცია/წარმოდგენა განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.
 • მოსწავლეს შიუძლია რეალურ ცხოვრებაში წამოჭრილი პრობლემის გაანალიზება ნაწილობრივ;
 • მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ზომების აღება, მაგრამ არ შეუძლია გამოთვლა ფორმულების დახმარებით;
 • ნაწილობრივ ახერხებს სამკუთხედში ტრიგონომეტრიული თანაფარდობების სწორად გამოყენება;
 • გეომეტრიული პრინციპების ცოდნის გამოყენებით უჭირს გეომეტრიული ფიგურებისა და მისი ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება;
 • მოსწავლეს არ შეუძლია ფინანსური ანგარიში რეალური პრობლემის გათვალისწინებით.
პრე-სტრუქტურული დონე
მოსწავლეს საკითხთან დაკავშირებით არ აქვს რელევანტური ინფორმაცია.
 • მოსწავლეს არ შიუძლია რეალურ ცხოვრებაში წამოჭრილი პრობლემის გაანალიზება;
 • მოსწავლეს არ შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების ზომების აღება და გამოთვლა ფორმულების დახმარებით;
 • არ შეუძლია სამკუთხედში ტრიგონომეტრიული თანაფარდობების სწორად გამოყენება;
 • არ შეუძლია გეომეტრიული პრინციპების ცოდნის გამოყენებით გეომეტრიული ფიგურებისა და მისი ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება;
 • მოსწავლეს არ შეუძლია ფინანსური ანგარიში რეალური პრობლემის გათვალისწინებით.

მოსწავლეთა ნამუშევრების განხილვა:

ერთმა მოსწავლემ ჩათვალა რომ თედო პაპა ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიდაჰოს შტატში, ქალაქ მერიდიანში. მას აქვს ბევრი აგარაკი როგორც აშშ - ში, ისე საქართველოში.

ის ფლობს საკმაოდ დიდ კომპანიას “TEDO PAPA FOOD”(“თედო პაპას საკვები”).

ის საქართველოში ჩამოფრინდა ოჯახის წევრების (შვილების/შვილიშვილების) მოსანახულებლად. სამწუხაროდ პანდემიის გამო უკან დაბრუნება დააგვიანდა.

მას შეძენილი ჰქონდა საკმაოდ დიდი ნაკვეთი კალიფორნიაში, ბევრი წვიმების გამო მისი ნაკვეთის გარკვეული ნაწილი დაიტბორა, მეზობლემა თედო პაპას ამის შესახებ შეატყობინეს.

მას ნაკვეთის ნახაზი საქართველოში ჰქონდა ჩამოტანილი, ოჯახის წევრებისათვის საჩვენებლად, საბედნიეროდ მეზობლების დახმარებით მან მოიპოვა გადარჩენილი ნაკვეთის ფოტომასალა. მეზობლემა მას გამოუგზავნეს ნაკვეთის ფოტოები და საჭირო ზომები.

მან უნდა გამოთვალოს ფართობები და დაიანგარიშოს ყველა ხარჯი რაც სჭირდება ნაკვეთის ასაყვავებლად. კრიზისის გამო თედო პაპას ბევრი თანხა ჯერ-ჯერობით არ მოეპოვება, ამიტომ ოჯახის წევრებმა სესხის აღება საქართველოში შესთავაზეს.

მოსწავლის გამოთვლებით კვადრატი დიდი ფართობია, ამიტომ გაყო ორთხ ნაწილად და სხვადასხვა ბიზნესისთვის მომგებიანი ხის ნერგების დარგვა გაითვალისწინა: Kousa dogwood - კენკროვანი ძვირად ღირებული ნაყოფით, ტირიფი (ჰიბრიდი) - რომლის ფოთლებისგან წნავენ კალათებს, ატამი და შავი ალუბალი.

სეგმენტებში დასათესად გაითვალისწინა: საზამთრო, ნესვი, გოგრა და მარწყვი.

გაითვალისწინა სარწყავი სისტემები.

ერთერთი ილუსტრაცია დავალებიდან:

დავეხმაროთ მას - დაწერა მოსწავლემ და დაიწყო გამოთვლები - ნამუშევარის ჩამოტვირთვა.

მოსწავლის დასკვნა და კითხვებზე პასუხი:

რა იცოდი და რა ისწავლე ახალი? - ვიცოდი ფართობის გამოსათვლელი ფორმულები, მათემატიკური ცოდნა დამეხმარა კომპლექსური დავალების შესრულებაში. ვისწავლე თუ რამდენად დიდი შრომა სჭირდება ცხოვრებისეულ პრობლემებს.

როგორ გამოიყენებ მომავალში მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას? - მომავალში მე ვიქნები თედო პაპას ადგილას, მეც შესაძლოა მქონდეს იგივე, მსგავსი პრობლემა. ეს დავალება ძალიან დამეხმარება მის მოგვარებაში. მივიღე დიდი გამოცდილება რასაც აუცილებლად გამოვიყენებ.

რა იყო შენთვის ადვილად შესასრულებელი და რა გაგიჭირდა? - ადვილი იყო ფართობების გამოთვლა, ჭკვიანური გზების მოფიქრება. ცოტა რთული იყო შედარებით იაფი გზების მოძიება.

თავიდან რომ იწყებდე დავალების შესრულებას რას შეცვლიდი? - უფრო ადრე დავიწყებდი და უფრო დიდ დროს დავუთმობდი დავალებას.


მეორე მოსწავლემ საერთოდ ჩათვალა რომ თედო პაპას სურდა გაეკეთებინა ბაღი, ბაღის ცენტრში შადრევანი და ამ შადრევნის გარშემო ძველ ბერძნული კორინთული სვეტები, ხოლო შადრევნის ცენტრში - სილამაზის ღვთაება, ვენერას ქანდაკება.

გაითვალისწინა დავალებაში მოცემული კვადრატის გარშემო ბილიკები, დაამატა კვადრატის დიაგონალებზე და წრის გარშემო ბილიკები ტირიფის და იაპონური ნეკერჩხლის ხეებით. სქემა დაახლოებით ასეთია:


სქემაზე მონიშნულია პასტით გაკვეთებული რგოლები და სამკუთხედები, რაც ნიშნავს ტირიფებს და ნეკერჩლებს, ჩამოაყალიბა მათი უპირატესობა ბიზნესის თვალსაზრისით.

ანგარიშში დათვალა ბილიკებზე ლამპიონები და გაითვალისწინა ხეხილის ბაღებში სარწყავი სისტემები (ყველა ნაკვეთზე მომგებიანი ხილი შეარჩია).

ერთერთი ილუსტრაცია დავალებიდან:

ნამუშევარში მოცემულია მისი გამოთვლები - ნამუშევარის ჩამოტვირთვა.

მოსწავლის დასკვნა და კითხვებზე პასუხი:

რატომ ასეთი დიზაინი? - საკუთარ თავს დაუსვა კითხვა და დასკვნის სახით გასცა პასუხი.

თედო პაპამ შეარჩია ასეთი დიზაინი რადგან ყველა ჩამოთვლილი კულტურა არის ძალიან მომგებიანი, ტირიფის ფოთლებისგან კეთდება სპეციალური თოკი რომელსაც იყენებენ კომპანიები პროდუქტის დასამზადებლად, იაპონური ნეკერჩხალი ძალიან ძვირი და მოთხოვნადი ხეა, მოცვი, ატამი, ალუბალი და მანგო მსოფლიოში რამდენიმე ყველაზე მოთხივნად ხილებში შედის, ამასთან ერთად, თედო პაპას ბაღი არ ემსახურება მხოლოს სამეურნეო საქმიანობას, ეს ბაღი სპეციალურად გააკეთა რათა შემდეგ მიეყიდა სახელმწიფოსთვის, ეს იქნებოდა არაჩვეულებრივი პარკი/ბაღი ძლიერი ინფრასტრუქტურით, ამასთან ერთად ასეთი სახის დიზაინი საშუალებას გვაძლევს მარტივად ვადევნოთ თვალი მცენარეებს და მოვუაროთ მათ.

რა იცოდი და რა ისწავლე ახალი? - ვიცოდი თუ როგორ გამომეთვალა საჭირო მონაცემები, ვისწავლე თუ როგორ დავითვალო ხარჯები მსგავსი პროექტებისთვის, და რომ ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი ასეთი პროექტის შესრულებისას.

როგორ გამოიყენებ მომავალში მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას? - ამ პროექტის გაკეთების შემდეგ ვიცი თუ როგორ დავგეგმო არქიტექტურული/აგრარული პროექტი, მომავალში გამოვიყენებ საკუთარი ბაღის დაგეგმარებისთვის.

რა იყო შენთვის ადვილად შესასრულებელი და რა გაგიჭირდა? - ადვილი იყო საჭირო ხარჯების დათვლა/მოძებნა, შედარებით გამიჭირდა ბილიკებზე ანგარიში რადგან ბევრი დეტალი იყო გასათვალისწინებელი, შესასვლელები და ასე შემდეგ.

თავიდან რომ იწყებდე დავალებას რას შეცვლიდი? - მეტად რთულ დიზაინს გავაკეთებდი, ეკოსისტემით, ცხოველებით და მეტი მცენარეებით, მეტი შადრევნებით, ქანდაკებებით, უფრო ესთეტიკურ მაგრამ ამავე დროს პროდუქტიულ სახეს მივცემდი პროექტს.


მესამე მოსწავლემ ჩათვალა რომ კვადრატში ბევრად მომგებიანი იქნებოდა ხორბლის დათესვა, ხორბალს დაფქვავდა გასაყიდად და ნარჩენებს ცხოველების საკვებად გამოყენებდა. მან სამ სეგმენტში ცხოველები მოაშენა და მეოთხე სეგმენტი გამოიყენა ცხოველების საკვების და მიღებული პროდუქტის შესანახად. ანგარიში გააკეთა PowerPoin-ში, ვიდეო შექმნა Minecraft Education Edition - ში და განათავსა დავალებაში.

სურათი ვიდეოდან:

ნამუშევარში მოცემულია მისი გამოთვლები - ნამუშევარის ჩამოტვირთვა.

მოსწავლის დასკვნა და კითხვებზე პასუხი:

კომპლექსური დავალების შესრულებისას ყელაფერი ადვილად გავიარე მას შემდეგ რაც დავალების შინაარსი სწორად გავიგე, რაშიც მასწავლებელი დამეხმარა და მითითებები მომცა, მანამდე კი დავალების თავიდან დაწყება სამჯერ მომიწია, დავალება განვლილ მასალაზე იყო აწყობილი და არც ისე რთული იყო.

კომპლექსური დავალების შესრულება გვეხმარება ჩვენ ცხოვრებაში, პირადად მე სოფელში ვცხოვრობ და ამგვარი სამუშაოების შესრულება მომავალში დამჭირდება, მე ამოსთვის მომზადებული ვიქნები და თავის გართმევა არ გამიჭირდება.


მოკლე ანალიზი:

დავალების შესრულებას დასჭირდა სამი კვირა, დავალება შეასრულა ყველამ, შეძლებისდაგვარად. მხოლოდ ერთი სსსმ მოსწავლე დარჩა, რომ დავალება ვერ შეასრულა, ვინაიდან ფაქტიურად უქმე დღეებზე და დისტანციური სწავლების პერიოდში მოხდა დავალებაზე მუშაობა - ვერ ფლობს ტექნოლოგიებს და მათემატიკაშიც ათის ფარგლებში უჭირს ანგარიში, ამიტომ მისთვის დავალება არ მიმიცია, როცა გადავედით ფიზიკურ სწავლებაზე დავახაზინე სამკუთხედები.

არც ერთი მოსწავლე პრესტრუქტურულ დონეზე არ გავიდა, ამიტომ მეოთხე ეტაპის განხორციელების საჭიროება არ არის.

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04